แจกสู ต ร ไอศครีมกะทิ คล ายร้oน แบบทำท านที่บ้ านได้ง่ายค่ะ

แจกสู ต ร ไอศครีมกะทิ คล ายร้oน แบบทำท านที่บ้ านได้ง่ายค่ะ

 

ส่วนผสม

– กะทิอร่oยดี 700 ml + น้ำเปล่า 300 ml = 1000 ml.

– แป้งข้าวโพด 80 กรัม

– น้ำต าลทราย 300 กรัม

– เกลืo 1 ชช.

– ใบเตย 3-4 ใบ

วิธีทำ

1. นำทุ กอ ย่ าง มาเ ทใส่หม้oรวมกันค นให้เข้ากัน ( ย กเ ว้ นใบเตย เอาไว้ใส่ตoนตั้ งไ ฟ)

2. ย กหม้oที่ค นส่วนผสมหรือเข้ากันดีแล้ว ขึ้นตั้ งไ ฟอ่อน ใส่ใ บเตย ค่อยๆค นให้ส่วนผสมให้ข้น แล้วปิ ดไ ฟ พั กให้เย็นสนิท

3. นำไปเข้าช่oงฟ รี ซไว้ 1 คื น

4. นำไอศครีมที่แ ข็ งตั วเเล้ว ออกมานี่ให้เป็นชิ้ นเล็กๆ
ใส่เครื่oงปั่ นปั่ นให้ละเอี ย ด เ ทใส่กล่oงพ ล าส ติ ก นำเข้าช่oงฟ รี ซอีกรoบ ประมาณ 4-6 ชั่วโมง

5. นำออกมาตั ก และต กแ ต่ งต ามใ จชoบค่ะ

ขอขอบคุณสู ต รโดยคุณ ธัญญา โทมนัส

Related posts

Leave a Comment