ชี วิ ตเจริ ญก้ า วหน้ า งา นขยับขย า ย ช่ วงจั งหวะชี วิตดี

ชี วิ ตเจริ ญก้ า วหน้ า งา นขยับขย า ย ช่ วงจั งหวะชี วิตดี

 

จั งห วะชี วิ ต ราศีกรกฎ (15 ก.ค. – 16 ส.ค.)

มีโ อ ก า ส ป ร ะสบความสำเร็จสมหวังในหลาย หลาย ด้าน โดยเฉพาะเ รื่ อ งการงานชาวราศีกรกฎ

มี โ อ กาสขยับขย ายในเ รื่ อ งการงาน หากหวังเลื่อนขั้นหรือย้ายงานมีโอกาสสมหวังสูงมาก

ค น ทำ ธุรกิจก็มีโอกาสขยับขย าย ขย ายสาขา หรือปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น การค้าการขายดีขึ้น

ห รื อ ห า ก คิดจะทำอะไรใหม่ ๆ ลงทุนใหม่ ๆ จะเป็นช่วงจังหวะที่ดีมาก

 

จั งห วะชี วิ ต ราศีกันย์ (17 ก.ย. – 16 ต.ค.)

มี โ อ ก า สประสบความสำเร็จ อย่างเ รื่ อ งของหน้าที่การงานก็มีโอกาสก้าวหน้ามาก มีโอกาสสมหวังในเ รื่ อ งของการงาน

แ ต่ ง า น หนัก งานเยอะ มีปัญหาจุกจิกบ้าง แต่ถ้าไม่ท้อและสู้ต่อก็มีโอกาสคว้าชัยชนะได้ เ รื่ อ งเ งิ นทอง

ก็ ไ ม่ น่ า เ ป็ นห่ วง เพราะยังหาเ งิ นได้มาก รายได้ที่ได้ในตอนนี้ก็มั่นคง รวมถึงรายได้ในอนาคตที่รออยู่

 

จั งห วะชี วิ ต ราศีมังกร (14 ม.ค. – 12 ก.พ.)

ช่ ว ง ที่ ผ่ านมาชาวราศีมังกรอาจจะบ่ น ๆ เกี่ยวกับเ รื่ อ งการดำเนินชีวิตที่มันย ากลำบากเหลือเกิน

ปั ญ ห า ม า กมายถาโถมเข้ามา ความสำเร็จก็เกิ ดย ากมากแต่ในตอนนี้ด วงชะตาจะเริ่มดีขึ้น มีโอกาสสมหวังมากขึ้น

ก า ร งาน ที่ นิ่ง ๆะเริ่มมีการเคลื่อนไปข้างหน้าแม้ว่าจะยังไม่ดีแบบเต็มร้อย แต่ก็เริ่มฉายแววความสำเร็จ พอให้มีจังหวะให้หายใจหายคอบ้าง

 

ขอขอบคุณข้อมูลโดย kasetpost

Related posts

Leave a Comment