ด ว งร า ศีสุ ดเ ฮ ง ยิ่ งทำยิ่ งไ ด้ สิ้ น ปี เ ต รี ย มตั วรว ย มีบ้ านห ลั ง ให ญ่ ร ถคั นให ม่

ด ว งร า ศีสุ ดเ ฮ ง ยิ่ งทำยิ่ งไ ด้ สิ้ น ปี เ ต รี ย มตั วรว ย มีบ้ านห ลั ง ให ญ่ ร ถคั นให ม่

 

 

ช ะ ต าชา วร าศี เมษ

เ ป็ น ปี ที่ ก ารเ งิ นโชคลาภจะได้มาอย่างไม่ค่อยตรงไปตรงมา นั่นหมายถึงการได้อะไรบางอย่างอย่างลั บ

ไ ม่ ค ว รเปิดเผย หรือคนที่ให้ก็ไม่ค่อยอย า กให้มีใครรู้ หรือมีโชคมีด ว งจากธุรกิจสีเทา หรือจากการพนั น

( ไ ม่ แ น ะ นำ แ ต่ แ บบเบาก็เป็นพวกซื้อห ว ยหรือล็อตเตอรี่พอไหว) แต่อย่าไปคาดหวัง

ห รื อ โ ล ภ ม ากเพราะก็มีโอกาสที่จะถูกห ล อ ก ถูกโ ก ง หรือถูกหั ก หลังจากความโลภได้ด้วยเหมือนกัน

 

ช ะ ต าชา วร าศี พฤษภ

เ ป็ น ปี ที่ จะได้โชคลาภมาจากง า นเฉลิมฉลอง ง า นที่รวมคนห มู่มากแล้วประสบผลสำเร็จ แต่ในขณะเดียวกัน

ก็ มั ก จ ะ ถูกเพ่งเล็งจากผู้หลักผู้ใหญ่ ไพ่พ ร ะ ย ายมราชหมายถึงจะต้องยอมรับการพิจารณาตั ดสินจากผู้ใหญ่

ใ น ก า รใ ห้คุณให้โ ท ษ แปลว่าต้องทำตัวดี หน่อยให้เข้าตาก รรมการ ลาภผลถึงจะตามมา

 

ช ะ ต าชา วร าศี กุมภ์

แม้ ว่ า ปีนี้เ รื่ อ งหน้าที่การง า นและโอกาสงาม ต่าง นาคุณจะรุ่งมาก แต่ในเ รื่ อ งโชคลาภแล้ ว

มั ก จ ะมาพร้อม กับการลงทุนลงแรงไม่มีอะไรที่ได้มาโดยไม่ต้องเ สี ยไปเ ล ย จะนอนฝันกลางวัน

ถึ ง ล า ภ ลอยนั้นอย่าหวัง แต่สิ่งที่คุณจะได้รับมาในปีนี้นั้นจะมีพอดีและพอเหมาะ และถ้าอย า กได้มาก ก็ต้องออกแรงมาก นั่นเอง

 

ช ะ ต าชา วร าศี มีน

เ ป็น ปี ที่ โ อ กาสของโชคลาภจะมาพร้อมกับความสามารถ ความได้เปรียบของคุณเมื่อเทียบกับคนอื่น

คื อ ค น ทั่ ว ไปถ้าทำหนึ่งจะได้หนึ่ง แต่สำหรับคุณในปีนี้ถ้าทำหนึ่งจะได้สอง ฉันใดฉันนั้น

นั่ น แ ป ล ว่ า ถ้ าคุณไม่ทำก็เท่ากับไม่ได้อะไรเ ล ยเหมือนกัน เมื่อโอกาสมีจังหวะมีแสดงฝีมือให้เต็มที่โชคลาภจะตามมาเอง

ขอขอบคุณข้อมูลโดยkasetpost

Related posts

Leave a Comment