ช ะ ตาบุ ญเก่ าที่สะส มมาหนุ น ชี วิตเฮ งรั บเดือ นสุ ดท้ ายของปี

ช ะ ตาบุ ญเก่ าที่สะส มมาหนุ น ชี วิตเฮ งรั บเดือ นสุ ดท้ ายของปี

 

บุ ญเก่ าหนุ นนำ ปีจอ

คุ ณ เ ป็ น คนที่มี นิ สั ย พื้นฐานเป็นคนซื่อสัตย์ รักพวกพ้อง ไม่ชอบเอาเปรียบใคร แต่มักจะโดนเอาเปรียบอยู่เสมอ

ช่ ว ง นี้ ต้องบอกไว้ก่อนว่าอ ย่ าไว้ใจใครมากเกินไป เพราะอาจนำความเดือดร้อนมาให้ท่านได้ทำอะไรให้คิดหน้าคิดหลังให้รอบคอบ

ห รื อ ป รึกษ า ผู้ที่ไว้ใจได้ หรือฟังค ว า มคิดเห็นของคนอื่นบ้าง แล้วคุณจะไม่ผิ ด หวังหรือเ สี ย ใจฝ่ายหลัง

แ ต่ ห ลั งจากปลายเดือน 11 นี้เป็นต้นไป ปั ญ ห าต่างๆ จะเริ่มคลี่คลายการงานประจำความสำเร็จดี

ค้ า ข ายก็ซื้อง่ายขายคล่อง ส่วน ด ว ง โชคลาภ ด ว ง ของคุณจะมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์ในเ รื่ อ งต่างๆ

ทำ ใ ห้ ก า ร ง า นเจริญก้าวหน้า ชีวิตดีขึ้นแต่ก่อนเก่าเป็นอ ย่ า งมาก นอกจากนี้ ด ว ง ชะตายังมีเกณฑ์ถูกหวย ร ว ย โชค

ใ น ต้นเดือน 12 เป็นเงินก้อนโต อย่ าลืมทำบุญใส่บาตร กรวดน้ำให้เจ้าก ร ร มในเ ว ร

ห รื อถ้ า ไ ม่มีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พ ร ะ ในทุกค่ำคืน ด ว ง โชคลาภจะได้เด่นชัดขึ้น

บุ ญเก่ าหนุ นนำ ปีเถาะ

ค น เ กิ ด ในปีนักษัตรนี้ส่วนมากเป็นคนใจดี นิ สั ยดี เป็นมิตรกับคนรอบข้าง ไม่คิดร้ า ยกับใคร และด้วยค ว า มดีของคุณนี่เอง

ทำใ ห้ มั ก มี ค นที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอ เป็นคนที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ และยังเป็นคน ด ว ง แข็งอีกด้วย

ที่สำ คั ญ ด ว ง หลังจากเดือนพฤศจิกายนนี้จะเริ่มเปลี่ยน คุณจะเจอผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือในด้านต่างทั้งการเงิน การงาน

ร ว ม ไ ปถึงการใช้ชีวิต ด ว ง ชะตาจะดีขึ้นจะมีโชคลาภวาสนาส่ง ด ว ง ยังมีเกณฑ์ถูกห ว ยในเดือน 12 อ ย่ าลืม เ สี่ ย ง โชคกันเอาไว้บ้าง

อ า จ ถู กรางวัลใหญ่ได้จับเงินล้านก็คราวหละ สำหรับคนโสดในช่วงมีเกณฑ์พบถู ก ใ จ

เ ป็ น คู่บุ ญ คู่ บารมีส่วนส่งเสริมกันในเ รื่ อ งต่าง อีกด้วย คนมีคู่ก็จะรักและเข้าใจกันมากขึ้น ปัญหาและอุปสรรคต่าง จะหมดไป

บุ ญเก่ าหนุ นนำ ปีกุน

ค นเ กิ ด ในปีนักษัตรนี้ส่วนมากเป็นคนอารมณ์ดี ใจบุญสุนทาน ขี้สงส า ร และชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ

แ ต่ มั ก โ ดนเอาเปรียบ เพราะค ว า มขี้สงส า รของคุณนี่หละ ที่มักนำ ค ว า ม เดือดร้อนมาให้คุณเสมอ

ห ล า ย ปี ที่ผ่านมาคุณลำบากและเหนื่อยมามาก เหนื่อยจากการทำอะไรต่ออะไรเพื่อคนอื่น ให้หยุดซะ

เ พร า ะคุ ณจะเหนื่อยและลำบากไม่สิ้นสุดให้หันมารักตัวเองบ้าง พอเขาลำบากเราช่วยแต่พอเราลำบาก

ม อ ง ห าใครไม่เจอสักคน เป็นแ บ บนี้บ่อย บอกเลยไม่ไหว ห ยุ ด แ ล้วมาทำเพื่อตัวเองจะเหมือนคุณหมดก ร ร ม

จ า ก ค นพวกนี้ซะที นิ สั ยขี้สงส า รให้เลิกซะ ด ว ง ชะตาของคุณมีเกณฑ์หมดเคราะห์หมดโศก

แ ต่ จ ะ เ ร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเอง นอกจากนี้หลังจากสิ้นเดือนไปแล้ว ด ว ง โชคลาภโดดเด่นมาก

มี โ อก า ส ไ ด้ จั บ เ งินหลักแสนหลักล้านในเดือน 12 นี้จะถูกหวย ก็ได้จากการค้าขาย หรือการทำงาน บอกได้เลยว่ามีเข้ามาแน่นอน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

บุ ญเก่ าหนุ นนำ ปีชวด

คน ที่ เ กิ ด ปี นี้มักเป็นคนขยัน ปรับตัวเก่ง และมักเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อ ย่ า งรวดเร็ว การใช้ชีวิตของคุณเองส่วนใหญ่

ดำ เ นิ น ไปอ ย่ า งปกติเหมือนคนทั่วไป แต่มักมีคนนำเ รื่ อ งเดือดร้อนมาให้เสมอ ทำให้ไม่ว่าทำอะไรก็มัก

จ ะ ไ ม่ ค่ อ ย ประสบค ว า มสำเร็จหรือราบรื่นเท่าที่ควร แต่ก็ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไป ทำดีเข้าไว้มาก

แ ล ะ ใ ห้คิดดีอยู่เสมอเดี๋ยวคนที่คิด ร้ า ย ก็ จ ะ แพ้ภัยตนเองและหลีกหนีหายไป หรือถึงคิดร้ า ย

ก็ ไ ม่ ส ามารถทำอะไรได้ ได้ คิด อิ จ ฉ าตา ร้อนเท่านั้นเอง และหลังจากปลายเดือนนี้ไปแล้ว ด ว ง ชะตาของคุณ

มี เ ก ณฑ์ จะพบกับ ค ว า ม สำเร็จที่ดี มีเงินทองใช้ไม่ข า ดมือ ธุรกิจการงานราบรื่นดีมาก แถมยังมีเกณฑ์ได้โชคลาภ

จ า ก ก า รเ สี่ ย งโชค มีผู้ใหญ่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือในเ รื่ อ งต่าง ชีวิตจะดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาอ ย่ างแน่นอน

บุ ญเก่ าหนุ นนำ ปีระกา

ค น ที่ เ กิ ดปีนี้มักเป็นคนที่ไม่คอยชอบอยู่นิ่งๆ มักหาค ว า มรู้อยู่เสมอ ที่ผ่านมาเหมือนจะมี อุ ป ส ร ร ค เยอะหน่อย

มี คู่ แ ข่ ง ใ นทุกด้าน เรียกว่าทำอะไรก็ต้องมี อุ ป ส ร ร ค มีคนคอยขัดขวาง แต่ไม่ต้องสนใจเพราะต่อไป

เ ขา จ ะ ทำอะไรคุณไม่ได้แล้ว เพราะ ด ว ง ชะตาคุณกำลังเปลี่ยนแปลงไป แบบจากหน้ามือเป็นหลังมือ

แ ต่ ต้ อ ง บอกก่อนว่า เวลาทำอะไรอ ย่ าให้ โ ด ด เด่นเกินไป เพราะจะมีคนอิ จ ฉ าเอาได้ ทำพอประมาณ นี้

ก า ร งานจะรุ่งไม่ยุ่งยๅกอีกต่อไป ส่วนด ว ง เกี่ยวกับโชคลาภ มีเกณฑ์ได้รับทรัพย์ก้อนโต มีโอกาสถูกหวยร ว ยเ บ อ ร์

ด้ า น การงานจากนี้ไปจะมีโอกาสได้ขยับขย า ย หรือเปลี่ยนตำแหน่งใหม่ ผู้ใหญ่เข้าใจมากขึ้น

แ ถ ม ยั ง มี ค น เข้ า ม าคอยช่วยเหลือ ทำให้การงานรุ่งกว่าแต่เดิมมาก และมีเงินเข้ามามากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลโดย
kasetpost

Related posts

Leave a Comment