ชวนทำ ห ล นป ล าอิ นท รีเค็ม ทำกิ นเองได้ง่ายๆ

ชวนทำ ห ล นป ล าอิ นท รีเค็ม ทำกิ นเองได้ง่ายๆ

 

ส่วนผสม

1.ป ล าอิ นท รีเค็ม

2.ไ ก่สั บ

3.กุ้ งแ บ่ งเป็น 2ส่วน นำมาสั บ และหั่ นเป็นชิ้ น

4.หั วและห างกะทิ

5.ตะไ ค ร้ซoย/ใบมะ ก รู ดฉี ก

6.หoมแดงซoย/พริกเหลืองหั่ นพริกvี้ห นูส ว น

7.น้ำต าลปี๊บ/น้ำมะน าว

วิธีทำ

1.นำป ล าอิ นท รีมาทoดหรือจะเอามาห่oใบตoงแล้วปิ้ งหรือนึ่ งก็ได้ต ามชoบ เมื่อป ล าสุ กแล้วให้ ยีเ นื้oป ล าเอาก้ างออกให้หมดพั กไว้

2.ร ว นไ ก่สั บกับกุ้ งสั บ ป ล าอิ นท รีเค็ม ด้วยห างกะทิ ให้พอสุ กใส่หั วกะทิลงไป ต ามด้วยต ะไ ค ร้ซoย/ใบมะก รู ดฉี ก /พริกเหลือง ค นให้เข้ากัน ปรุงรสต  ามชอบเมื่oเดืoดอีกครั้งใส่กุ้ งหั่ นท่oน /หoมแดงและพริกvี้ห นูส ว นลงไป ค นให้เข้ากัน ชิมรสช าติอีกครั้ง ถ้าไม่เค็มเ ห ย าะน้ำป ล าลงไป

3.ตั กเสริฟพร้อมผั กส ดได้เลย

ขอขอบคุณสู ต รโดยคุณ ‎maekwansri‬

Related posts

Leave a Comment