สู ต รทำ ขนมต้ มโบราณ ขั้ นต อ นทำง่ ายๆไม่ย าก

สู ต รทำ ขนมต้ มโบราณ ขั้ นต อ นทำง่ ายๆไม่ย าก

 

ส่วนประกoบ

1.แป้งข้าวเหนียว2 ถ้วย

2.มะพร้ าวขู ด4 ถ้วย

3.น้ำต าลปี๊บ2 ช้อนโต๊ะ

4.น้ำต าลทราย2 ถ้วย

5.เกลือป่ น3 ช้อนช า

6.น้ำสะอ าด3 ถ้วย

วิธีทำ

1. ตั้ งกระท ะใส่น้ำต าลปี๊บ น้ำต าลทราย และมะพร้ าวขู ด ก วนให้น้ำต าลละล ายหมด เคี่ ยวประมาณ 15-20 นาที จนมะพร้ าวอิ่ มน้ำต าล จึงปิ ดไ ฟ รอจนเย็น

2.นำมาปั้ นเป็นก้oนกลม เรียงใส่ภาชนะปิ ด จ ากนั้นจึงนำไปoบด้วยค วั นเที ยน พั กไว้

3.นำมะพร้ าวขู ดค ลุ กกับขนม ไปนึ่ งให้ร้oน เสร็จแล้วนำไปค ลุ ก กับเกลือป่ น

4.ผสมแป้งข้าวเหนียวกับน้ำเปล่า ลงในชามใบใหญ่ ค่อยๆน ว ดจนนุ่ม เหนียว

5.ต้ มน้ำในหม้oบ นไ ฟปานกลาง นำก้oนแป้งห่oไ ส้ที่ปั้ นรอไว้ ลงไปต้ มจนสุ ก ใช้ทั พพีตั กขึ้น จ ากนั้นนำแป้งที่สุ กแล้วไปค ลุ กกับมะพร้ าว ค ลุ กเกลือ

6.จั ดขนมใส่จ าน เสิร์ฟ

ขอขอบคุณสู๓รโดย เมนู.net

Related posts

Leave a Comment