ชวนทำ สู ต รเ ย ลลี่น้ำต าล กิ นเพลิน อร่oยถู กใ จขั้ นตoนทำก็ง่ายๆ

ชวนทำ สู ต รเ ย ลลี่น้ำต าล กิ นเพลิน อร่oยถู กใ จขั้ นตoนทำก็ง่ายๆ

 

ส่วนผสม

1. น้ำเปล่า(1) 50 กรัม

2. เ จ ล าติ นผ ง 15 กรัม

3. น้ำเปล่า(2) 80 กรัม

4. น้ำต  าลทราย 230 กรัม

5. ก ลิ่  นสต ร อเบอร์รี่

6. สีผสมอ าห าร สีชมพูและสีแดง

วิธีทำ

1. นําเ จ ล าติ นผงใส่ลงในน้ำเปล่า(1)แล้วพั กไว้

2. นําน้ำเปล่า(2)เ ทใส่ห ม้ อ ต ามด้วยน้ำต าลทราย ค นให้เข้ากันแล้วนําไปตั้ งไ ฟจนเดื อ ด

3. พอส่วนผสมเดื อ ดแล้วปล่อยให้เดื อ ดต่ ออีก 5 นาที

4. พอครบ 5 นาที แล้วนําไปเ ทใส่ในเจลาติ นที่เราแ ช่น้ำไว้ ค นให้เข้ากัน

5. เติมก ลิ่ นสตรอเบอร์รี่ลงไปแล้วแ บ่ งออกเป็น 3 ถ้วย คือสีธรรมช าติ สีแดง และสีชมพู

6. นําไปห ย อ ดใส่พิมพ์จนหมดแล้วนําแ ช่ตู้เย็นจนเยลลี่เซ็ตตั วประมาณ 10-20 นาที

7. เมื่อเ ย ลลี่เซ็ตตั วแล้วนํามาแ ก ะออกจ ากพิมพ์แล้วค ลุ กน้ำต าลทราย

ขอขอบคุณสู๓รโดยFoodtravel.tv
ขอขอบคุณรูปภ าพโดยคุณIndah Mulia

Related posts

Leave a Comment